خبر

مناقشات فکری تدوین قانون اساسی ایران/ تجربه قانون اساسی مشروطه

مناقشات فکری تدوین قانون اساسی ایران/ تجربه قانون اساسی مشروطه پس از پیروزی هر انقلاب مهمترین فعالیت سران انقلاب تدوین قانون اساسی است و اگر این مهم به خوبی انجام نشود خطر تحریف انقلاب دور از ذهن نخواهد بود. کما اینکه این اتفاق برای مشروطه رخ داد و قانون اساسی ضعیف پس از مشروطه زمینه […]